Riskbedömning innebär att bedöma på vilket sätt och i vilken omfattning miljöföroreningar kan påverka människors hälsa eller miljön. 

Riskbedömning kan innefatta allt mellan att jämföra föroreningshalter med relevanta riktvärden till att genom fältförsök titta på de faktiska effekterna.

Exempel på uppdrag

  • Fördjupade riskbedömningar
  • Geohydrologiska utredningar och spridningsberäkningar
  • Beräkning av platsspecifika riktvärden