CBM är specialiserade på miljötekniska utredningar i mark, grundvatten, sediment och ytvatten. 

Vi utför projekten i alla faser, från anmälningar och inventeringar till fältprovtagningar, riskbedömningar och rapportering. Juridiska frågeställningar ligger ofta som grund för de arbeten vi utför och vi är vana att jobba i kontakt med tillsynsmyndigheter och prövningsinstanser.

Exempel på uppdrag

  • Mifo-utredningar
  • Statusrapporter
  • Fördjupade utredningar och huvudstudier
  • Åtgärdsförberedande undersökningar och projektering
  • Kontrollprogram
  • Recipientundersökningar